quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012

Programa Kandidato LUGU

 Foti, Tane no Si’a Povo Nia MorisPROGRAMA KANDIDATO PREZIDENTI LUGU
 
  1.  Prezidente ne’ebe sei defende Povu no Konstituisaun. 
  2. Sei hametin estabilidade no unidade nasional. 
  3. Sei respeitu orgaun soberania tomak nia knar. 
  4. Sei respeitu no servisu hamutuk ho Igreja Katolika no relijiaun seluk. 
  5. Sei haburas dame no domin no dezenvolvimentu nasional sustentavel iha area hotu-hotu,   nebe respeitu mos justisa, meiu ambienti no hahi, haforsa Setor Privado Nasional. 
  6.  Sei tane no hahi rai lulik, beiala no asuwain sira nia lia menon nomos uma lisan ita nian. 
  7.  Sei foti no tane oan kiak, labarik, klosan no estudante oan sira, feto, ferik, katuas no defisienti sira nia moris. 
  8.  Haklaken no haburas siensia no teknolojia  iha Timor-Leste atu nune ita bele kompete ho susesu iha ita nia rejiaun no iha mundu globalizadu. 
  9. Sei foti liutan, haboot liutan no hamorin liutan Povu no Nasaun Timor-Leste nia naran, nia independensia no nia soberania iha mundo rai klaran.